Category Archives: Uncategorized

Sopning i vårt område V.12

Maskinsopning i våra gångar, på p-platser och vändzon m.m kommer att ske måndag 18 mars 2024. Inför detta behöver vi alla hjälpas åt att sopa ut sten/grus från rabatter, miljöhus, trafik gupp, stenar, stuprör. Man behöver inte sopa ut från kanterna längs husen där tar maskinen. Vill man vill ha rent på sin p-plats, skall förslagsvis sopa rent på denna. Med vänlig hälsning Brf Jaktlagets styrelse

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sopning i vårt område V.12

Nya manglar i våra tvättstugor

Vi har nu nya manglar i våra tvättstugor. Viktigt att man läser bruksanvisningen som finns vid mangel innan man börjar använda den. Är man fortfarande osäker, kan man gå in på Youtube och titta på några klipp som visar hur man manglar, samt få tips och trix.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nya manglar i våra tvättstugor

God jul och gott nytt år

Om det uppstår något problem i ditt hem så finns telefonnummer till olika företag på våra anslagstavlor. Där finns också nummer till vilka man ska ringa för att låna redskap och verktyg. Motioner till stämman 2024 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2024. Stämman kommer att hållas den 20 maj, mer information om det kommer senare. Månadsavgiften kommer att höjas med 5% från och med januari 2024. Som medlem kan du själv vara … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on God jul och gott nytt år

Buskaget vid gästparkeringen

Buskaget vid gästparkeringen kommer att klippas ner till erforderlig nivå och delvis ersättas med gräs ut mot infarten. På kullen runt vårt träd kommer avarter att dras upp och buskar klippas/glesas ur.  Arbetet påbörjas på måndag den 23 oktober av Alert Senior. /Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Buskaget vid gästparkeringen

Problem med bredband i vårt område

Just nu har vi varken internet eller fungerande tv-kanaler. Tele2 har varit och felsökt i vårt område. Internetkabeln som tillhör Kraftringen har blivit skadad i samband med vägarbetet i bussgatan. Det är felanmält och vi hoppas på att det blir åtgärdad snart.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Problem med bredband i vårt område

Påminnelse om gemensamhetsdagen!

Lördag 23 september 2023 kl 10.00 Det är dags för höstens gemensamhetsdag. Vi kommer hjälpas åt att snygga till vårt område, vilket gör att vi kan minska kostnaderna för att köpa in motsvarande tjänster. Efteråt äter vi något lätt tillsammans och detta är ett fint tillfälle att träffa sina grannar. Vi träffas kl 10:00 på uteplatsen bakom miljöhus nr 1 (mitt emot nr 24-32) och går igenom fördelningen av arbetsuppgifter. Under gemensamhetsdagen kommer det finnas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Påminnelse om gemensamhetsdagen!

Nytt parkeringstillstånd

Från och med september kommer parkeringsbolaget Aimo Park att ta över bevakningen för vårt område. Varje hus har fått två nya tillstånd för gästparkering som börjar gälla fr.o.m. 1: a september 2023 med samma villkor som vi hade tidigare. De nya ersätter gamla tillstånd som tillhörde Sydsec. Aimo Park kommer att sätta upp sina skyltar i vårt område v.36 och därefter börjar de jobba aktivt med bevakningen. / Styrelsen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nytt parkeringstillstånd

Ingen tömning av kärl med kartong

På grund av sjukdom bland chaufförerna hos renhållningsverket blev våra kärl med kartong inte tömda under veckan. De skulle försöka göra det under lördagen (17/juni) men kunde inte lova det, i så fall blir det nästa vecka. Därför kommer att kärlen stå kvar i vändzonen tills de blir tömda.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ingen tömning av kärl med kartong

Nysått gräs får ej beträdas

Vi har nysått gräs bakom husen mellan nummer 16-68. Det får ej beträdas. Styrelsen kommer att sätta upp skyltar/ avspärrningar där men det vore bra om alla boende hjälper till med detta, t.ex. om man ser lekande barn där säger man till. Hälsningar /styrelse

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nysått gräs får ej beträdas

Ordinarie föreningsstämma – Brf Jaktlaget

Datum: 2023-05-31 Tid: Kl 18:30 Plats: Hubertusskolan (matsalen) Dagordning a)    Stämmans öppnande b)    Fastställande av röstlängd c)    Val av stämmoordförande d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e)    Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet g)    Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning i)     Framläggande av revisorernas berättelse j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning k) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ordinarie föreningsstämma – Brf Jaktlaget